veiksmų planas


veiksmų planas
veiksmų planas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportininko konkrečių veiksmų planas, padedantis siekti konkretaus tikslo. Kad pasiektų užsibrėžtą rezultatą, sportininkas papildomai treniruojasi, pasirenka reikiamus treniruotės metodus ir priemones, t. y. sudaro veiksmų planą. atitikmenys: angl. actions plan vok. Aktionsplan, m; Spielkonzept, n rus. план действий

Sporto terminų žodynas. T. 1. 2-asis patais. ir papild. leid.: Aiškinamasis žodynas. Angliški, vokiški, rusiški terminų atitikmenys. Būtiniausios žinios. 2002.

Look at other dictionaries:

  • bendrasis veiksmų planas — statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto arba projektų grupės, skirtų daliai 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • aplinkosaugos veiksmų planas — statusas Aprobuotas sritis Aplinka apibrėžtis Veiklos vykdytojo patvirtintas ir atsakingos institucijos priimtas kompleksas priemonių įrenginio aplinkosauginiam valdymui tobulinti ir aplinkos būklei gerinti. atitikmenys: angl. environmental… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • veiksmų programos priedas — statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Dokumentas, kuriame nustatomas Europos Sąjungos fondų lėšų paskirstymas pagal ministerijas ir (ar) kitas valstybės institucijas, taip pat šių lėšų paskirstymas pagal regionus …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų naudojimo planas — statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Dokumentas, kuriame nurodoma mažiausia galima 2014–2023 metais planuojamų kasmet pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų suma… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • metinis informavimo ir viešinimo priemonių planas — statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Tam tikrais metais pagal informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą planą numatomų įgyvendinti informavimo ir viešinimo priemonių planas. atitikmenys: angl. annual… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą planas — statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Dokumentas, parengtas vadovaujantis 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planas — statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Dokumentas, kuriame numatomos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo veiklos ir vertinimo gebėjimų galimybių stiprinimo priemonės projektai, už… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • aplinkos apsaugos planas — statusas Aprobuotas sritis karo inžinerija apibrėžtis Sąrašas aplinkai apsaugoti skirtų veiksmų, kuriuos vadovybė turi įvykdyti prieš operaciją, per ją ir po jos. atitikmenys: angl. environmental (management) plan pranc. plan (de gestion)… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • finansinių krizių prevencijos ir valdymo planas — statusas Aprobuotas sritis finansų rinka apibrėžtis Visuma priemonių ir veiksmų, skirtų finansų įstaigų ir draudimo subsektoriuje veikiančių įmonių priežiūros ir kitų valstybės institucijų, įmonių ir įstaigų bendradarbiavimui, įskaitant keitimąsi …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • metinis Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planas — statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Dokumentas, kuriame numatomi tam tikrų metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimai ir vertinimo gebėjimų stiprinimo priemonės, už vertinimų ir… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)